Writer: Tạp Chí Sử Địa

từ hy thái hậu lịch sử

Tây Thái Hậu – Một góc nhìn về Từ Hy Thái Hậu

Loại lịch sử ký sự nếu không ích gì cho việc nghiên cứu lại lợi cho sự phổ biến, Tây thái Hậu, nguyên tác của Vương Thức, xuất bản tại Thượng Hải năm 1948, do Mai chưởng Đức dịch, chúng tôi đăng với lý do trên, tuy vậy tác phẩm của Vương Thức căn cứ trên những tài liệu chân xác.