Sử dụng of, more và less với lượng từ tiếng Anh

Một số lưu ý khi dùng of, more và less với những lượng từ chỉ

Lượng từ (Quantifier) và danh từ đếm được – không đếm được

Cùng tìm hiểu về các lượng từ kết hợp với danh từ đếm được và

Chi tiết về động từ trong tiếng Anh

Động từ trong tiếng Anh là vấn đề văn phạm căn bản bạn phải nắm

Danh từ trong tiếng Anh

Danh từ trong tiếng Anh là khái niệm căn bản đầu tiên mà bạn cần