Tính Chất Và Nguồn Gốc Các Nền Văn Minh

Con người đã tiến lên văn minh như thế nào? Có những yếu tố gì