Tag: Tôn Giáo

Khoa học và Thượng Đế

Khoa Học và Tôn Giáo thường được đặt trong thế đối lập về thế giới quan. Tuy nhiên, ở mức độ cao nhất, đôi bên bổ túc lẫn nhau.