Tag: Tín Ngưỡng

thanh hoang cua nguoi viet

Thần Thành Hoàng

Thành Hoàng là từ chỉ vị thần trông coi một làng, theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Lai lịch có lẽ từ Trung Hoa