Tag: Lịch Sử Châu Á

quan doi cham pa xua

Tìm hiểu về quân đội Chăm Pa xưa

Chăm Pa là một vương quốc cổ đã bị Đại Việt thôn tính và diệt quốc, từ đó trở thành lãnh thổ của Việt Nam. Đất nước này từ thuở sơ khai đã tồn tại song song với người Việt, và có một lịch sử lâu dài.