Hóa Học và những khái niệm ban đầu

Bạn bắt đầu tìm hiểu hóa học nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu?

Photpho – “nguyên tố của quỷ dữ”

“Nguyên tố photpho có liên quan đến những chiếc hộp sọ phát sáng, bóng ma