Tìm hiểu về Have và Have got trong tiếng Anh

Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về động từ to have. Trong bài viết này

Thì quá khứ đơn của động từ to have

Tiếp tục loạt bài về động từ to have phổ biến nhất trong tiếng Anh,

Thì hiện tại đơn của động từ to have

To have được dùng trong nhiều cách. Nó có thể có các dạng của một