Đánh cuộc – Abe Kobo

– 1 – Tôi ngồi đối diện với người đại lý của khách hàng qua