in which va to which

In which và to which

In which và to which đều là những cụm từ trang trọng dẫn vào mệnh đề quan hệ. In which chỉ địa điểm, còn to which chỉ đối tượng tác động.

phan biet source va resource

Source và resource

Source and resource đều chia sẻ gốc từ La Tinh, nhưng về ý nghĩa thì hoàn toàn khác nhau. Một từ chỉ nguồn gốc, một từ chỉ nguồn lực.

so sanh danger va hazard

Danger và Hazard

Danger và hazard đều được dịch ra tiếng Việt là nguy hiểm. Nhưng danger có tính trực tiếp và cấp bách, còn hazard có tình tiềm tàng

Historic để chỉ những sự kiện hay địa danh mang tính lịch sử, còn historical đơn giản là những gì liên quan tới quá khứ

Nên dùng historic hay historical?

Historic để chỉ những sự kiện hay địa danh mang tính lịch sử, còn historical đơn giản là những gì liên quan tới quá khứ

Item added to cart.
0 items - 0VND