Moot Point nghĩa là gì?

moot point nghia la gi

“Moot point” là một cụm từ tiếng Anh dùng để chỉ một vấn đề, một điểm đề cập mà việc tranh luận hay thảo luận về nó không còn quan trọng hoặc không còn liên quan nữa. Đôi khi, nó cũng được dùng để chỉ một vấn đề mà không có câu trả lời rõ ràng hoặc không thể giải quyết được.

Về nguồn gốc của cụm từ này, “moot” xuất phát từ tiếng Anh cổ “mōt” hay “mōte” có nghĩa là “họp”, “hội nghị”. Trong thời Trung Cổ ở Anh, “moot” được dùng để chỉ một cuộc họp của các nhà lập pháp hoặc một cuộc họp để thảo luận về các vấn đề pháp lý. Từ đó, “moot point” được dùng để chỉ một vấn đề được thảo luận trong một cuộc họp như vậy. Tuy nhiên, với thời gian, ý nghĩa của cụm từ này đã thay đổi và ngày nay nó thường được dùng với ý nghĩa vừa nói ở trên.

Ví dụ cách dùng cụm từ Moot Point

Để hiểu rõ hơn cách dùng và ý nghĩa cụm từ này, ta xem 5 ví dụ sau

  1. “Whether or not you agree with the decision, it’s a moot point now because the contract has already been signed.”
  2. “We spent an hour arguing about who should have won the game, but it was a moot point because the final score had already been decided.”
  3. “Discussing the budget for the project is a moot point if we don’t get the necessary funding.”
  4. “It’s a moot point to debate about the color of the wedding dress now, as the bride has already made her choice.”
  5. “Whether we could have done it better is a moot point; what matters is how we move forward from here.”
5/5 - (2 votes)
Rakuten Marketing Welcome Program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *