Thành ngữ a fool and his money are soon parted

a fool with his money soon parted

Thành ngữ a fool and his money are soon parted là thành ngữ được hiểu theo nghĩa đen của nó. Tức là Kẻ ngốc và tiền bạc sớm muộn sẽ chia tay, một kẻ ngốc sẽ không bao giờ giữ được tiền bạc trong tay.

  • The sad truth is that a fool and his money are soon parted, and even more so, a fool who is in love.
    Một chân lý đáng buồn đó là kẻ ngốc và tiền bạc sẽ sớm chia tay nhau, và càng đúng hơn nếu kẻ đó đang yêu.

Nguồn gốc thành ngữ a fool and his money are soon parted

Câu nói này là một châm ngôn cổ của tiếng Anh, và vì thế nó là kinh nghiệm đúc kết của tiền nhân.

Ý tưởng này được bên đến vào khoảng thế kỷ 16, khi nó được Thomas Tusser viết thành thơ trong tập Five Hundred Pointes of Good Husbandrie, xuất bản năm 1573:

A foole & his money,
be soone at debate:
which after with sorow,
repents him to late.

Kẻ ngốc và thần tài
Sớm muộn sẽ chia hai
Và sẽ buồn rười rượi
Hối thì đã muộn rồi.

Cách nói chính xác như ngày nay của thành ngữ này về sau mới xuất hiện, trong tác phẩm Defence of the Government of the Church of England, của Dr. John Bridges, 1587:

If they pay a penie or two pence more for the reddinesse of them… let them looke to that, a foole and his money is soone parted.

Nếu họ trả một hoặc hai pen cho sự thiện chí thì cứ để họ xem, kẻ ngốc và tiền bạc sớm muộn sẽ chia tay.

5/5 - (3 votes)
Rakuten Marketing Welcome Program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *